Securitas security guard Denmark

Fizička zaštita

Securitas Montenegro pruža široki spektar usluga iz oblasti zaštite ljudi i imovine u svim gradovima Crne Gore. Fizičko obezbjeđenje se prvenstveno zasniva na unaprijed ustanovljenim procedurama rada i u skladu sa specifičnim potrebama korisnika ove vrste usluga.

Izbor kadrova

Izbor kadrova za fizičko obezbjeđenje vrši Služba za ljudske resurse uz prethodnu provjeru ličnosti, vještina i sposobnosti kandidata. Posebnu pažnju posvećujemo stručnoj obuci naših zaposlenih, koju sprovodimo u okviru trening centra, kao i u saradnji sa državnim organima i Policjskom Akademijom u Danilovgradu.

Edukacija osoblja

Ovakve edukativne forme se posebno dizajniraju – u skladu sa bezbjednosnim potrebama i specifičnim zahtjevima klijenata. U sklopu kursa, organizujemo i obuku na poslovima protivpožarne zaštite (PPZ), što našim službenicima omogućava polaganje stručnog ispita i dobijanje sertifikata za obavljanje poslova u oblasti zaštite od požara.

Služba interne kontrole

U cilju postizanja višeg nivoa bezbednosnih usluga, funkcioniše i Služba interne kontrole, angažovana 24 časa svih dana u godini, kako bi se svi trenutni nedostaci otklonili i poslovanje unaprijedilo.

*
*
*